Huisregels

Huisregels Bezoekers

Bezoekersreglement

Inleiding

In Museum Geelvinck Hinlopen Huis gelden officieel vastgestelde Bezoekvoorwaarden (tevens genoemd ‘Huisregels’) en daarnaast zijn de Algemene Bepalingen van toepassingen op iedere overeenkomst die meer is dan regulier museumbezoek tijdens de normale openingstijden van het museum. De complete tekst van deze Algemene Bepalingen is vermeld op de website van het museum.

Volgens deze Bezoekvoorwaarden is het museum gerechtigd bezoekers te verzoeken bij het betreden of het verlaten van het gebouw mee te werken aan een veiligheidsfouillering.

In Museum Geelvinck Hinlopen Huis the officially established Conditions for Visitors apply. In addition the General Conditions (‘Algemene Bepalingen’) apply on any agreement, which is more than a regular visit to the museum during the normal opening hours of the museum. The full text of these Conditions are published on the website of the museum.

According to the Conditions for Visitors the museum has the right to ask visitors to cooperate in a security search upon entering or leaving the building.

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1
Onder ‘het museum’ wordt verstaan Museum Geelvinck Hinlopen Huis, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, gastheren en -vrouwen en overige museumfunctionarissen (normaliter herkenbaar aan een batch op hun kleding) die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2
Onder ‘het museumcomplex’ wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van het museum valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, tuin, vergaderruimtes en alle andere ruimtes in het gebouwencomplex, garageplekken, depots en dependances.

Artikel 1.3
Onder `bezoeker’ wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het museum of iedere andere organisatie die toegang tot het museumcomplex biedt, een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen.

Artikel 1.4
Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing voor een ieder die het museumcomplex betreedt.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1
Alle door het museum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het museum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of uitdrukkelijk namens het museum is verspreid. Het museum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden. Kortingen kunnen niet gestapeld worden. Op de verlaagde tarieven voor kinderen, studenten e.d. zijn kortingsregelingen en acties niet van toepassing, tenzij zulks expliciet voor deze categorieën als zodanig is aangegeven.

Artikel 2.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, kassamedewerkers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 2.3
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt.
Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie.

Artikel 2.4
De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van het museum of een daartoe door het museum bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5
Het museum restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), doch niet in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd (overmacht).

Verblijf in het museumcomplex

Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van het museum, gastheren en –vrouwen (herkenbaar aan een batch op de kleding) daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.
Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het museum, gastheren en –vrouwen (herkenbaar aan een batch op de kleding) daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:

 1. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 2. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
 3. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door het museum evenwel expliciet worden toegestaan;
 4. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
 5. te roken in alle besloten ruimtes, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;
 6. zelf meegebrachte etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het museumcomplex en/of te verorberen;
 7. naar het oordeel van een functionaris van het museum, gastheren en –vrouwen (herkenbaar aan een batch op de kleding) daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu’s of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door het museum aan te wijzen plaats;
 8. in het museum gebruik te maken van rolstoelen, kinderwagens en buggy’s, anders dan die beschikbaar worden gesteld door het museum;
 9. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.4
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een functionaris van museum, gastheren en –vrouwen (herkenbaar aan een batch op de kleding) daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering.

Artikel 3.5
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het museum is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven.
Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het museum deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.

Artikel 3.6
Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging of voor anderszins van de redelijke norm afwijkend gedrag wettigt, dan wel zich onwelgevoegelijk, onfatsoenlijk of luidruchtig gedraagt (waaronder mede verstaan ongewone kleding, negatieve uitingen aan het adres van het museum en/of daaraan gerelateerde personen en/of hetgeen in het museum getoond wordt), een en ander naar uitsluitend oordeel van het museum, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden.
Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt.
Artikel 3.7
De bezoeker aanvaardt bij het overeenkomen van de toegang, dat het museum vanaf de binnenkomst van de bezoeker de gedragingen van de bezoeker door middel van beveiligingscamera’s en webcam opneemt en op video en via internet vastlegt en verspreidt. Dit kan nimmer leiden tot een klacht of claim van de zijde van de bezoeker. Een en ander geldt eveneens in het geval de bezoeker door het museum en/of door derden in het museumcomplex (inclusief de tuin) door foto of video wordt op beeldmateriaal vastgelegd, welk naderhand wordt gepubliceerd.

Klachten en reclamering

Artikel 4.1
Het museum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door het museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door het museum georganiseerde tentoonstellingen. Dit kan geschieden via de website van het museum, waarop sluiting kenbaar wordt gemaakt. Voorts informeert het museum het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan aan sluiting of beperkte toegang of overlast door werkzaamheden nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het museum te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:

 1. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het museum;
 2. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
 3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
 4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
 5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex en/of al dan niet gehele of gedeeltelijke sluiting van het museum .

Artikel 4.3
Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen het museum en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk de directie van het museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4.4
Het museum onderzoekt de klacht en beantwoordt zo mogelijk deze schriftelijk binnen een jaar.

Artikel 4.5
De bezoeker kan suggesties ter verbetering per post of e-mail aan de directie sturen.

Aansprakelijkheid van het museum

Artikel 5.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door medewerkers van het museum en/of de website van het museum en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het museum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het museum.

Artikel 5.2
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.
Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3
In geen enkel geval is het museum gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

 1. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs of, indien dat meer is;
 2. het door de verzekeraar aan het museum ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
 3. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het museum nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het museum.

Artikel 5.5
Het museum is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het museum houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het museum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het museum.

Artikel 5.6
Indien het museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het museum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het museum.

Artikel 5.7
De totale aansprakelijkheid van het museum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het museum in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9
Aansprakelijkheid van het museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Artikel 5.10
De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van grove schuld van het museum.

Overmacht

Artikel 6.1
Als overmacht voor museum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het museum niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het museum gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassadesk van het museum.

Artikel 7.2
Het museum zal zich inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen.

Artikel 7.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Overige voorwaarden

Artikel 8.1
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het museum, waaronder de Algemene Bepalingen, of derden waarvan de bezoeker zijn toegangsbewijs heeft verkregen.

Toepasselijk recht

Artikel 9.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het museum is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het museum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Deze huidige Bezoekvoorwaarden van Museum Geelvinck Hinlopen Huis zijn vastgesteld op 30 oktober 2012.

Huisregels Longstay Cliënten

Het Geelvinck Hinlopen Huis is een historisch rijksmonument met een inspirerend museum waar regelmatig tentoonstellingen, concerten en evenementen plaatsvinden. Het is ook een huis waar mensen werken, vergaderen, bijeenkomsten en diners geven en zelfs in het huwelijk treden. Om een prettige onderlinge sfeer, een passende uitstraling en een veilige omgeving te creëren gelden de volgende richtlijnen.

Sociale controle is belangrijk: ziet U iemand in of rond de gebouwen iets uitvoeren wat niet mag, onbetamelijk is, niet door de beugel kan, de beveiliging kan hinderen, of zelfs gevaar voor het huis, het museum of haar bezoekers kan opleveren, spreek de bewuste persoon er dan op aan en waarschuw de receptie. Waarschuwt U de receptie of de beveiligingsdienst ook direct wanneer U iets gewaar wordt dat mogelijk niet in de haak is of enig risico kan vormen.

Wees altijd hoffelijk, vriendelijk en voorkomend tegen de andere bezoekers en huisgenoten. Het huis heeft een stijlvolle uitstraling: gedraagt en kleedt U hiernaar.

Laat Uw gasten, koeriers en leveranciers niet zelfstandig door het huis lopen: geleidt hen van en naar de voordeur, of laat hen opvangen bij de receptiedesk in het voormalige koetshuis. 

Houdt de toiletten, pantry’s en wasbakken schoon en hygiënisch. Zorg dat U en Uw gasten na gebruik alles netje en opgeruimd achterlaten voor de volgende gebruiker.

Roken mag uitsluitend buiten. Gebruik de asbakken. Bij lange droogte: rook niet in de tuin.

Voor Uw veiligheid en die van het museum mogen nooit de voordeur en de haldeur tegelijkertijd geopend zijn, tenzij er een deurwacht aanwezig is. Ziet U dat beide deuren geopend zijn, sluit er dan één. Als voor een transport van goederen beide deuren open staan, moeten de deuren van de stijlkamers altijd geheel gesloten zijn.

Om insluip te voorkomen, moet de haldeur altijd op slot worden gedraaid. Doet U buiten de reguliere kantooruren eveneens de voordeur altijd goed dicht en op slot.

Overnachten is niet toegestaan. Verlaat het pand niet later dan middernacht.

Houdt het gebouw netjes, plaats geen dozen, kranten, vuil of (te vervoeren) objecten op de gang of in de hal, hang geen briefjes, bordjes, posters of andere zaken op, plak of spijker niets op wanden, vloeren, deuren of ramen. Wilt U bij Uw werkplek iets ophangen of vastzetten, overlegt U dat dan altijd eerst met de huismeester; hij verzorgt dan de uitvoering voor U.

Ga ook niet zelf met meubels slepen. Raak in de stijlkamers de museumstukken niet aan.

Plaats fietsen in het fietsenrek. Haal tijdig de post op of verwittig bij afwezigheid de receptie.

Als er buiten de normale kantooruren een evenement, diner of huwelijk plaatsvindt, of het museum voor het publiek geopend is, dan is er altijd een vertegenwoordiger van het museum aanwezig. Voor vragen of opmerkingen kunt U altijd bij hem terecht. Volg in geval van calamiteiten altijd zijn aanwijzingen op. Weet waar de vluchtwegen en brandblussers zijn.

Geniet van de tuin, maar ga er niet vergaderen of telefoneren; daarmee stoort U anderen.

Bij mooi weer mogen uitsluitend de vooraf gereserveerde tafels tegen het gangbare tarief als vergaderplek gebruikt worden. Houdt rekening met de andere gebruikers van de tuinen.

Help ons Museum Geelvinck Hinlopen Huis als cultureel erfgoed in stand te houden.