Culturele ANBI

Stichting Museum Geelvinck
(voorheen: Geelvinck Hinlopen Huis Stichting)
KvK no. 41215421
RSIN: 815194687
BTW-nr: NL815194687B01

Verkorte naam: Museum Geelvinck
Naam in het buitenland: Amsterdam Museum Geelvinck

Statutaire vestiging: Haarlemmer Houttuinen 47-D, Amsterdam

Bezoekadres Heerde:
Museum Geelvinck op de buitenplaats Huize Kolthoorn
Kamperweg 23, Heerde

Bezoekadres Amsterdam:
Geelvinck Early Piano Museum Amsterdam
Posthoornkerk (ingang catacomben)
Haarlemmer Houttuinen 47-D, Amsterdam

Postadres (hoofdkantoor):
Museum Geelvinck
Kamperweg 23
8181 CS Heerde

Telefoon:
– Amsterdam: 020-6390747
– Heerde / hoofdkantoor: 0578-695670

E-mail: info@geelvinck.nl

Bankrekeningno. NL55 RABO 0314238131 t.n.v. Museum Geelvinck

Museum Geelvinck is opgenomen in het Museumregister (herijking vond plaats in 2019-2020)

Stichting Museum Geelvinck is door de fiscus erkend als ‘culturele ANBI‘.

Stichtingsbestuur:
– mevr. N.M.H.B.Y. Vink-Peters, voorzitter
1e termijn eindigt in 2023
– mevr. drs. A.M. Verweij, vicevoorzitter
2e termijn eindigt in 2023
– mr.drs. M. Bitter, secretaris
3e termijn eindigt in 2024
– mr. A.J. van Caubergh, penningmeester
3e termijn eindigt in 2024
– mevr. prof.mr.dr. D.M. van Gorp, lid
3e termijn eindigt in 2025
– mr. G. de Boer, lid
3e termijn eindigt in 2025

Bestuursleden kunnen tweemaal worden herbenoemd. Vanaf 2020 is de benoemingstermijn drie jaar.
Geen van de bestuursleden bekleedt een (neven)functie welke tot een mogelijke belangenverstrengeling zou kunnen leiden.

Raad van Advies:
– R.A. Egarr (Geelvinck Early Piano Museum Amsterdam en Geelvinck Festival)
– mevr. W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen (project Basjkortostan – Veessen & Wijhe)
– drs. L.G. Samama
– Mevr. Maud Arkesteijn-Van Willigen (Geelvinck Festival)

Directie
dr. J.A.W. Buisman, algemeen directeur Museum Geelvinck
Tevens zakelijk leider Geelvinck Festival en Geelvinck Wandelconcerten (eigen producties)

Programmering en communicatie
Dunya Verwey

Secretariaat Amsterdam:
– mevr. G. (Trudy) de Vries

Collectiemanager
– Zack J. Schaap MA

Conservator-restaurator
Gijs Wilderom

Artistiek leider Geelvinck Fortepiano Festival:
dr. Michael Tsalka (3e t/m 9e editie)

Juryvoorzitter en adviseur Geelvinck Fortepiano Concours
drs. Marcel Baudet

Vrijwilligersorganisatie
De organisatie van Museum Geelvinck drijft op vrijwilligerswerk. In het Geelvinck Hinlopen Huis konden wij een groeiend aantal bezoekers ontvangen (in 2015: ca. 48.000 bezoekers) door een team van ruim 60 vrijwilligers, benevens een tuinteam van vijf vrijwilligers en teams voor de voorbereiding van tentoonstellingen, concertprogrammering en marketing. Hiervoor ontving onze vrijwilligerscoördinatrice de Gerard Evers Onderscheiding (NFVM) en de Vrijwilligersprijs van de Stad Amsterdam. Vandaag-de-dag maakt ons vrijwilligersteam in Amsterdam onze Geelvinck Salon concertserie in het Luther Museum Amsterdam mogelijk. Daarnaast zetten vrijwilligers zich vanuit het gehele land in om onze concertseries en onze andere activiteiten te realiseren. Daarnaast werken wij samen met verschillende partner-organisaties, zoals onder meer de Historische Vereniging Wijhe, Stichting Cultuur aan de Dommel en de vrijwilligersteams van Kasteel Loenersloot (Utrechts Landschap), Kasteel Strijthagen en Academiehuis Grote Kerk Zwolle.

Geelvinck Muziek Musea
In begin 2017 is Museum Geelvinck – met steun van het Mondriaan Fonds – een nauwe samenwerking aangegaan met het Pianola Museum in Amsterdam en acteert sedertdien eveneens onder de naam Geelvinck Muziek Musea. Begin 2020 trad Huis Midwoud te Midwoud eveneens tot Geelvinck Muziek Musea toe.

Leiding Geelvinck Muziek Musea
Naast J.A.W. Buisman, vertegenwoordigt Y.P. Verschoor, directeur Huis Midwoud en oud-directeur Geelvinck Pianola Museum, de directie van het samenwerkingsverband Geelvinck Muziek Musea

Corona
Wij houden ons strikt aan de Corona-maatregelen.

Geelvinck Early Piano Museum Amsterdam
Onze bescheiden vestiging in de catacomben van de Posthoornkerk te Amsterdam zou in mei 2020 open gaan voor het publiek voor muzikale (depot)rondleidingen. Als gevolg van Corona, moest dit worden uitgesteld en staat gepland voor 2023. Op verzoek vooraf is de collectie onder begeleiding van de conservator te bezoeken.

Op een aantal van de instrumenten in deze vestiging wordt les gegeven door de afdeling Fortepiano van het Conservatorium van Amsterdam onder leiding van Olga Pashchenko. Eveneens wordt voor educatieve doeleinden de collectie opengesteld voor de vakopleiding pianotechnici en begeleide groepen studenten van conservatoria. Tevens kunnen professionele musici er gebruik van maken.

Geelvinck Museum op de buitenplaats Kolthoorn
De buitenplaats Huize Kolthoorn, in de eeuwenoude buurtschap van die naam, is gebouwd in 1881-1882 en wordt vanaf eind 19e eeuw bewoond door het schildersechtpaar Jan en Hedwig Kleintjes-van Osselen. Zij maken er een groot atelierhuis met een inspirerende tuin van, die past binnen de toenmalige kunstenaarskolonie op de Noord-Veluwe. Momenteel wordt de villa met de tuin zoveel mogelijk teruggebracht in de sfeer van die tijd. Daarom is het museum nu nog slechts beperkt te bezichtigen: vanaf juli 2022 is het museum in de zomermaanden op zaterdagen voor het publiek geopend; vooraf online boeken is verplicht. Tevens worden rondleidingen voor groepen verzorgd.

Geelvinck Muziek Museum Zutphen
Op 30 juni 2017 opende het Geelvinck Muziek Museum Zutphen in het rijksmonument ‘De Wildeman’ voor het publiek, dat zich binnen twee jaar ontwikkelde tot het Nederlands centrum voor fortepiano. Helaas, moest deze vestiging in november 2019 zijn deuren sluiten als gevolg van een gewijzigd beleid van de gemeente Zutphen en een significant bouwkundig vochtprobleem in het historische gebouw. Vanaf International Museum Day 2020 is het museum virtueel te zien op www.muziekmuseumzutphen.nl

Doelstelling Museum Geelvinck:
museum, alsmede het organiseren van culturele activiteiten

Museum Geelvinck is in 1991 geopend voor het publiek in het Geelvinck Hinlopen Huis te Amsterdam. Het museum is sedert 2005 opgenomen in het Nederlands Museumregister. Eind 2015 is Museum Geelvinck verhuisd naar de Posthoornkerk (vanaf 2020 het Geelvinck Early Piano Museum Amsterdam) en van 2016 tot en met 2019 heeft het een nevenvestiging in Zutphen gehad: het Geelvinck Muziek Museum Zutphen. Het museum is indertijd opgezet vanuit Huize Kolthoorn te Heerde, waar het eveneens steeds zijn administratie en depotruimte heeft gehad. Na zijn verhuizing uit Zutphen, is besloten de buitenplaats Kolthoorn eveneens open te stellen voor het publiek.

De museumstichting is een maatschappelijke instelling zonder winstoogmerk en drijft geen onderneming in de zin van de vennootschapsbelasting. De stichting heeft de fiscale status van een ‘Culturele ANBI’, een Algemeen Nut Beogende Instelling (Geefwet). De doelstelling van de stichting is in lijn met de museumdefinitie (ICOM) en anticipeert op huidige tijdgeest binnen de erfgoedwereld.

Organisatorische structuur
In lijn met de Governance Code Cultuur, model Raad van Toezicht, functioneert het stichtingsbestuur als Raad van Toezicht en wordt het dagelijks bestuur uitgevoerd door de directie. De leden van het stichtingsbestuur (Raad van Toezicht), de Raad van Advies en de Klankbordgroep voeren hun taak voor de stichting onbezoldigd uit. Naast de bescheiden professionele staf (2,6 ftp), wordt het museum gedragen door vrijwilligersteams in onder meer Amsterdam, Zutphen en Heerde. De opzet hiervan is een landelijke netwerkstructuur, die past bij het gespreid door het land plaatsen, beheren en muzikaal presenteren van het levend erfgoed van de historische piano. Enkele activiteiten zijn verzelfstandigd onder de paraplunaam ‘Geelvinck’, zodat Museum Geelvinck zich op de museale kerntaken kan blijven richten en deze activiteiten toekomstbestendig met zijn partnerteams kan blijven invullen: Stichting Geelvinck Wandelconcerten (producties met co-makers: de oude muziek ensembles BRISK, Musica Amphion en Camerata Trajectina), en Stichting Geelvinck Fortepiano Festival (festivalorganisatie).

Sociale codes en groene doelstellingen
Museum Geelvinck en de gerelateerde stichtingen Geelvinck Fortepiano Festival en Geelvinck Wandelconcerten huldigen de Governance Code Cultuur 2019, Code Diversiteit en Inclusie, en de Fair Practice Code. Museum Geelvinck houdt zich aan de Ethische Code voor Musea en de LAMO. Bovendien zetten het museum en de genoemde stichtingen zich waar mogelijk in voor duurzaamheid. Museum Geelvinck is participant van Citta Slow Heerde en mede-initiatiefnemer van Slow Food Convivium Amsterdam Centrum. Wij onderschrijven het European Cultural Heritage Green Paper en confirmeren ons aan de ICOMOS European Quality Principles, hetgeen zich vertaalt in ons streven naar een prudent en groen beleid ten aanzien van de buitenplaats Huize Kolthoorn. Reeds meer dan anderhalf decennium geleden zijn wij overgestapt op warmtewisselaars en waar mogelijk zijn in het huis energiebesparende oplossingen doorgevoerd. Gestreefd wordt volledig van het gasnet af te koppelen in 2023 door overstap naar een circulaire energieopzet. In het park van de buitenplaats wordt in samenwerking met IVN een ’tiny forest’-project verwezenlijkt.

Maatschappelijke inbedding
Museum Geelvinck is institutioneel lid van de Museumvereniging (NMV), de Samenwerkende Amsterdamse Musea (OAM/SAM) en Erfgoed Gelderland. Wij accepteren de Museumkaart en zijn lid van AmsterdamPartners (Iamsterdam card). Tevens zijn wij actief in sKBL, de Nederlands-Vlaamse Werkgroep van de 18e Eeuw, de Nederlands-Vlaamse Werkgroep van de Moderne Tijd, Genootschap Belle van Zuylen, Arnold Bake Society (etnomusicologie), Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, Clavichord Genootschap, Nederlandse Tuinenstichting, Nederlandse Rozenvereniging, enz. Internationaal is Museum Geelvinck institutioneel lid van onder meer ICOM (wereldkoepel musea), CIMCIM (muziekinstrumentenmusea), ICLCM (huismusea van kunstenaars, componisten enz.), DemHist (historische huismusea), Europa Nostra, REMA-EEMN (Europees netwerk oude muziek), Water Museums Global Network (UNESCO-IHP), Interpret Europe, Europeana, Friends of the Square Piano enz. Bovendien zijn wij actief binnen ICOMOS, Climate Change and Heritage Network (CHN), International Casa della Memoria, Slow Food, Museums for Future, International Underground Railroad for Freedom Network, enz. Vanuit onze vestiging op Kolthoorn wordt het secretariaat gevoerd van ICOMOS Nederland en van de ICOMOS ECHO Action Group. Daarnaast is het Geelvinck Fortepiano Festival lid van de Verenigde Podiumkunstenfestivals en van het Amsterdams Festival Overleg; ons festival ontving inmiddels drie maal het prestigieuze Europese kwaliteitslabel ‘Europe for Festivals – Festivals for Europe’ van de European Festival Association.

Collectie
De collectie bestaat uit uiteenlopende subcollecties. De meest significante subcollectie betreft muziekinstrumenten, voornamelijk piano’s uit de periode tweede helft 18e en eerste helft 19e eeuw. Het museum heeft onder meer de Sweelinck Collectie (voorheen Sweelinck Museum) in langdurige bruikleen verkregen van de gelijknamige stichting. De subcollectie piano’s van Nederlandse makelij werd in 2007 door de Raad voor Cultuur aangemerkt als onvervangbaar Nederlands erfgoed (Wet behoud cultureel erfgoed / Erfgoedwet). In totaal beheert Museum Geelvinck meer dan 300 historische piano’s. Naast referentieobjecten, betreft het voornamelijk een werkende collectie, welke wordt ingezet ten behoeve van het levend muzikaal erfgoed. Behoudens de museale collectie, worden instrumenten ingezet voor educatieve doeleinden en in gebruik gegeven aan ‘emerging professional’ musici. De op diverse podia in musea en historische gebouwen uitgeplaatste fortepiano’s worden door ons beheerd en geprogrammeerd ten behoeve van presentaties door professionele musici en voor onze eigen producties.

Een andere belangrijke subcollectie betreft werken en parafernalia van het kunstenaarsechtpaar Kleintjes-van Osselen, dat vanaf eind 19e eeuw de buitenplaats Kolthoorn bewoonde. Daarnaast beheert het museum de gevarieerde kunstcollectie van de volgende bewoners van de villa, de collectie G.A.H. Buisman Jzn., met onder meer een belangrijke collecties vroeg Hollands porselein en wapengoed (onder meer provincieborden).

Hoofdlijnen beleidsplan
De missie van Museum Geelvinck is het behoud van de historische piano en daaraan verwante klavierinstrumenten (klavichord, klavecimbel, harmonium, pianola enz.), waarbij niet alleen gestreefd wordt naar het duurzaam borgen van het materieel klinkend erfgoed, maar evenzeer van het daarmee onlosmakelijk verbonden levend immaterieel erfgoed, zijnde de kennis en vaardigheid van de ambachtelijke techniek (bouw, restauratie, intoneren en stemmen) en van het professioneel bespelen ervan (musici en componisten).

Digitale collectieontsluiting, wetenschappelijk historisch en musicologisch onderzoek, kennisuitwisseling, vakonderwijs en talentontwikkeling (leerplaatsen en stimulering podiumervaring) zijn vaste elementen in ons beleid. Het museum streeft naar een landelijke publiekspresentatie, breed opgezet muziekonderwijs, aanmoediging van jong professioneel talent door masterclasses, concoursen en ‘fringe’-concerten en stimulering van betrokkenheid (vrijwilligers, vrienden, crowdsourcing, laagdrempelige lezingen e.d.). Het museum streeft er ook naar het maatschappelijk draagvlak voor onze missie te versterken. Naast de bescheiden vestiging in de catacomben van de Posthoornkerk (vakonderwijs en publiekspresentatie van vroege piano’s) in Amsterdam en onze vestiging op de buitenplaats Kolthoorn in Heerde, streven wij naar samenwerking om zoveel mogelijk het levend erfgoed van de historische piano te kunnen presenteren.

Door middel van het organiseren van concerten, niet alleen op de kleine podia van de Geelvinck Muziek Musea, maar eveneens in andere musea, kastelen en buitenplaatsen, spannen wij ons in om een breed publiek bereiken. Door het aldaar uitplaatsen van – bespeelbare – historische piano’s willen wij het aantal beschikbare kleine podia geleidelijk uitbreiden. Naast het bereiken van een landelijk publiek kunnen wij op deze manier talentontwikkeling bij jong professioneel talent stimuleren (podiumervaring opdoen) en bovendien ervaren ensembles de gelegenheid bieden nieuwe concertprogramma’s te brengen. De thematische concertseries, die uitgebracht worden onder de naam ‘Geelvinck Muziek in Musea’ (zoals de Geelvinck Salon in het Luther Museum Amsterdam), en muziekmanifestaties, zoals wandelconcerten, hebben als verbindend motto: historisch geïnformeerde (piano)muziek op historische instrumenten in een historische omgeving. Ook stimuleren wij nieuwe composities, culturele cross-overs, interdisciplinaire en experimentele manifestaties voor historische klavierinstrumenten en integreren wij deze in de concertprogrammering. Tevens wordt aansluiting gezocht bij niet-westerse muziekstijlen, en tevens met volksmuziek, filmmuziek en andere muziekgenres, zoals jazz, neo-classic, urban en dergelijke. Het museum treedt niet op als opdrachtgever, maar geeft door een open oproep aan musici, ensembles en componisten deze de gelegenheid zelf met voorstellen voor invulling van de thematische concertseries op de podia, waar instrumenten van ons in bruikleen staan, te komen en als co-makers een samenwerking met ons aan te gaan. Thema’s zijn onder meer de uitvoering van werken van vrouwelijke componisten, componisten van kleur en componisten met een niet-Westerse culturele achtergrond. Wij willen een podium bieden voor producties gerelateerd aan urgente maatschappelijke onderwerpen, zoals de oorlog in Oekraïne, Black Lives Matter en klimaatverandering. Een voorbeeld hiervan is onze productie ‘Beethoven is Black’ (2021-2022).

Museum Geelvinck werkt samen met het Pianola Museum (Amsterdam) en Huis Midwoud (Midwoud) onder de naam Geelvinck Muziek Musea. Als initiërende gangmaker is de functie van Museum Geelvinck, die van een faciliterende primus inter pares. Op zijn beurt zoekt Museum Geelvinck aansluiting bij significante kenniscentra, zoals Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam Museum en Organisatie Oude Muziek (Utrecht), alsook universiteiten en onderzoekcentra in binnen en buitenland, zoals Universiteit van Leiden, Orpheus Instituut en Greifenberger Institut. Tevens streven wij naar samenwerking met onderwijsinstellingen. In de eerste plaats met het Conservatorium van Amsterdam en daarnaast eveneens met andere conservatoria en muziekscholen in binnen- en buitenland. Bovendien werken wij samen met vakscholen voor pianotechnici en -restauratoren, restauratieateliers en opleidingen in de museum- en erfgoedsfeer. Door het creëren van leer- en stageplaatsen geven wij gelegenheid om praktijkervaring op te doen. Ook stellen wij instrumenten beschikbaar aan studenten en beginnende professionele musici. Jaarlijks zijn kinderconcerten een terugkerend element in de programmering. Daarnaast geven wij instrumenten in bruikleen aan andere musea en bij uitzondering ook voor concerten (zoals aan het Koninklijk Concertgebouw en het Rijksmuseum), CD-opnames en dergelijke.

Het digitaal vastleggen van uitvoeringen (audio en video) en het ter beschikking stellen van deze opnames, zowel via internet, als radio en andere media, vormt een significant onderdeel van de publieke ontsluiting van de collecties. Daarnaast wordt er naar gestreefd de collecties via internet te ontsluiten (o.a. MIMO). Fysieke ontsluiting van de collecties gebeurt in de Geelvinck Muziek Musea en in de met ons samenwerkende conservatoria, musea, kastelen en buitenplaatsen door publieks-presentatie (tentoonstelling en uitvoeringen). Door middel van audio- en video-opnames ten behoeve van CDs-uitgaves, social media, streaming en radio- of televisie-uitzending wordt het publieksbereik vergroot. Wij beheren eveneens een (fysieke) bibliotheek (ter zake muziekinstrumenten, muziektheorie en bladmuziek) en een archief.

Historisch-huismuseum
De activiteiten van het museum beperken zich niet tot uitsluitend historische muziekinstrumenten. Het museum blijft aandacht geven aan in het verleden opgestarte thema’s zoals onderzoek naar de families Geelvinck, Hinlopen en aanverwanten in relatie tot het Geelvinck Hinlopen Huis en zijn historie, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het handels-, koloniaal- en slavernijverleden, gerelateerde huizen, buitenplaatsen en andere bezittingen, hun rol in het patriotisme e.a. Als uitvloeisel van eerdere tentoonstellingen ontwikkelt het museum eveneens projecten op de thema’s zoals vroeg Hollands porselein, chine-de-commande wapenborden, historische tuinen en gaarden, water-gerelateerd erfgoed, de sociaal-maatschappelijke rol van de vrouw in de 18e en 19e eeuw, enz. Op de buitenplaats Kolthoorn vervolgt Museum Geelvinck haar rol als een historisch-huismuseum, waarin de bewonersgeschiedenis centraal staat en als kapstok dient voor thematische tentoonstellingen, die sedert 2020 vooral digitaal worden vormgegeven.

Internationale thematische activiteiten
Al meer dan dertig jaar zet onze organisatie zich in voor internationale activiteiten, veelal op de terreinen van culturele dialoog en erfgoedbehoud. Zo hebben wij tentoonstellingen in het buitenland gerealiseerd en bruiklenen van buitenlandse musea naar Nederland gehaald. Ook werken zij samen met onder meer de Verenigde Naties. Al meer dan een decennium gebruikt ICOMOS Nederland ons als thuisbasis, eerst voor haar bijeenkomsten en al meer dan zeven jaar al secretariaat. Een ander voorbeeld is een door ons museum gesteund project met musea in Odisha (India) inzake de voormalige VOC-nederzettingen aldaar. Als uitvloeisel van onze tentoonstelling ‘1813: Nederland door de Russen bevrijd’ (2013-2014) zijn wij actief betrokken bij een project in de gemeenten Heerde en Olst-Wijhe, waarbij in samenwerking met de lokale musea / historische verenigingen aandacht wordt gegeven aan die periode in een bilaterale samenwerking met de inheemse bevolking van Basjkortostan (onder meer conferentie en scholenproject). In 2021 hebben wij de productie ‘Beethoven is Black’ vormgegeven, waarbij de onderrepresentatie van musici van kleur binnen de klassieke muzieksector wordt geadresseerd. Deze, alsmede onze actieve deelname aan International Underground Railroad to Freedom, zijn weer een uitvloeisel van onze succesvolle tentoonstelling ‘Swart op de Gracht’ (Amsterdam, 2013) en eerdere activiteiten in relatie met het koloniaal verleden en slavernij, zoals de Keti Koti- en Tula-tafels, die al in de jaren daarvoor in ons museum georganiseerd werden. In voorjaar 2022 zijn verschillende activiteiten gestart om musici, componisten en academici, die uitgeweken zijn uit onder meer Oekraïne, Belarus of Rusland, te ondersteunen.

Voor een overzicht van recente activiteiten en financiële rapportage verwijzen wij naar de Jaarrapporten van de stichting.

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022