Muziek Museum in Huis ‘De Wildeman’ bedreigd met sluiting – kroniek van de lopende gebeurtenissen

Muziek Museum Zutphen
Gepubliceerd op: 21 mei 2019

Schets van een dreigende sluiting en hoe het zover heeft kunnen komen: B&W Zutphen zegt ons de wacht aan, Zutphense Gemeenteraad vergadert, inspraak, moties, Open Brief en Petitie, OVT, uitzending Podium Witteman, promotiefilm en benefietconcert Harmonieorkest Steenderen,  etc.

Forum vergadert op 7 oktober

Op 7 oktober is een motie behandeld, ingediend door de Stadspartij en gesteund door D66, met de oproep aan het College het museum te willen faciliteren in zijn voortbestaan. Groen Links sloot zich erbij aan maar de motie behaalde geen meerderheid.

Jurn Buisman kreeg de gelegenheid in te spreken en herhaalde de verzekering dat ons voortbestaan in Huis de Wildeman de gemeente niets kost, maar wel oplevert. Leonie van Dommelen hield vanuit haar ervaring als pianorestaurateur, een vurig pleidooi de expertise op het gebeid van pianotechniek, die het museum verzamelt en doorgeeft aan de jongere generatie, niet verloren te laten gaan.

Op 10 oktober vindt een gesprek plaats tussen ons museum en de Wethouder, die vastgoed in haar portefeuille heeft.

Podium Witteman 15 september 

Floris Kortie en Mike Boddé namen een kijkje in ons muziekmuseum en waren verrukt. Waarom zij mèt ons denken dat het museum in Huis de Wildeman moet blijven, is te zien en te horen tijdens de eerste uitzending van dit seizoen van Podium Witteman! bekijk ook het bericht hierover op onze website onder Nieuws.

Gemeente Zutphen zegt ons museum de wacht aan

De gemeente Zutphen heeft het Geelvinck Muziek Museum de wacht aangezegd. Op 7 juni werd bekend, dat de gemeente ons de tijd gaf het Fortepiano Festival van 8 – 22 augustus uit te voeren, maar wel onder de voorwaarde dat wij dan ‘De Wildeman’ uiterlijk eind augustus verlaten zouden hebben en op 2 september leeg en ‘veegschoon’ zouden opleveren. Met meer dan 120 historische piano’s en diverse andere collectieobjecten is dat een onmogelijke zaak.

Koud tien dagen voor de einddatum ontvingen wij een schrijven, dat de gemeente akkoord gaat met het door ons ingediende verhuisplan. De einddatum is nu verlengd naar 16 november. Dat zou alsnog betekenen, dat vanaf tweede helft september het museum voor het publiek moet sluiten, willen wij de verhuizing tijdig gereed hebben. Wel blijven de opties voor bestendiging in principe open, maar de gemeente houdt vooralsnog vast aan een huizenhoge, zogenaamd ‘kostendekkende’ huur.

De andere optie is koop van ‘De Wildeman’ en voor die mogelijkheid zoeken wij nu medestanders. Wij bieden daarvoor een gunstige regeling. Inmiddels hebben wij een bod uitgebracht op het voorhuis. Rond 18 september verwachten wij van de gemeente te vernemen of ons bod geaccepteerd wordt. Voor de doorstart van het museum is dan nog wel extra geld nodig. Vooralsnog blijft het Muziek Museum in ieder geval wel nog de resterende maand september voor het publiek geopend.

Steun uit onverwachte hoek: Harmonieorkest Steenderen

Midden op de Zaadmarkt  en pal voor de deur van ons museum, kwam op 11 juli Harmonie Muziekvereniging Nieuw Leven uit Steenderen met een Flashmobconcert ons museum een steuntje in de rug toeblazen. Jacqueline vh Frederique bespeelde een ‘dakloze’ tafelpiano. Wij voelen ons enorm gesteund met dit blijk van solidariteit uit onverwachte hoek. Steenderen ligt op ca. 12 km van Zutphen verwijderd en de dreigende sluiting van ons Muziek Museum wordt ook in het nabije Steenderen als een groot verlies betreurd. zie het bericht hier

Promotiefilm Geef het Museum Draagvlak!

Flashmobconcert 11 juli 2019, filmregistratie door Michel Agterberg

intentieovereenkomst van 29 november 2017

In 2015 zijn afspraken gemaakt met de toenmalige wethouder over een tweejarige proefperiode (twee jaar voor het publiek geopend) met de intentie tot langdurige vestiging van het Muziek Museum in ‘De Wildeman’. De bedoeling was reeds in 2016 ‘De Wildeman’ te betrekken, maar door oponthoud bij de verhuizing van Museum Henriëtte Polak uit ‘De Wildeman’ naar de Hof van Heeckeren (de nieuwe locatie van ‘Zutphense Musea’) konden wij pas begin 2017 de bruikleenovereenkomst voor twee jaar gebruik van ‘De Wildeman’ tekenen en inrichting van de nieuwe locatie in gang zetten. Desondanks is het gelukt in juni 2017 voor het publiek open te gaan. Zowel wij, als de burgemeester en de toenmalige wethouders voor cultuur, respectievelijk financiën en binnenstad waren enthousiast en begin oktober 2017 werd afgesproken dat de intentie tot continuïteit van het Muziek Museum Zutphen in ‘De Wildeman’ geïmplementeerd zou worden. Om Museum Geelvinck daartoe alle mogelijkheid te geven, werd de overeenkomst daartoe breed opgesteld met verschillende opties, waaronder koop. Dit werd in de tweede helft november 2017 door het College van B&W geaccordeerd en vervolgens door partijen in de vorm van een intentieovereenkomst getekend op 29 november 2017. Daarna is het door Museum Geelvinck en de gemeente voortvarend aangepakt tot dat het proces als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende coalitievorming aan de zijde van de gemeente stilviel.

Nieuw College – andere wind

Na een aanvankelijk zeer positieve kennismaking met de nieuwe wethouder cultuur, bleef de gemeente talmen, wachtend op een rapport van het Gelders Genootschap, dat inzicht moest verschaffen in de staat van het gebouw. Reeds begin september 2018 heeft Museum Geelvinck door middel van een brandbrief aan het nieuwe College aan de bel gehangen. De gemeente weigerde echter in gesprek te gaan over de toekomstige opzet alvorens de rapportage van het Gelders Genootschap gereed zou zijn. Veelvuldige pogingen onzerzijds om daarop voortuit lopend toch de mogelijkheden af te tasten, werden gesust met het vooruitzicht dat de bestaande bruikleenovereenkomst zou worden verlengd. Na een aanvankelijk positief verlopen gesprek met de gemeente op 7 december 2017, waarbij het rapport in concept door het Gelders Genootschap gepresenteerd werd, bleek uit een brief van de wethouder vastgoed later die maand, dat de vlag er significant anders bij hing.

Gemeente wil ‘de Wildeman’ verkopen

Het door een financiële crisis geteisterde huidige College interpreteert de intentieovereenkomst van 29 november 2017 naar de letter, maar niet naar de geest en houdt vast aan een tijdelijke situatie. Dit in flagrante tegenstelling tot de geest van de intentieovereenkomst voor continuïteit in ‘De Wildeman’, die het museum met het voorgaande College had afgesproken. In januari 2019 hebben wij getracht opnieuw in overleg te gaan met de gemeente, maar dit werd geweigerd. Een door ons uitgewerkt praatstuk met een voor de gemeente gunstig voorstel, waarin het museum het achterstallig onderhoud dat de gemeente in de voorgaande 10 tot 15 jaar had laten ontstaan, werd niet door de gemeente opgepakt. Opnieuw hebben wij in de eerste helft februari een brandbrief hierover aan het College gestuurd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een gesprek met de wethouders voor vastgoed, respectievelijk cultuur op 1 maart. Tijdens dit gesprek werd ons meegedeeld, dat de gemeente geen heil zag in voortzetting van de relatie. Bovendien bleek, dat de gemeente van zins was ‘De Wildeman’ te verkopen. Wij hebben vervolgens gevraagd om op grond van de bestaande intentieovereenkomst de opties huur en koop gefundeerd uit te werken. De gemeente heeft hiervoor een maand langer de tijd genomen dan aanvankelijk door haar was aangekondigd.

Open Brief en Petitie

Inmiddels verspreidde zich het gerucht, dat ‘De Wildeman’ een horeca-bestemming zou krijgen. Met spontane initiatieven, zoals een open brief en een petitie, hebben verontruste inwoners van de gemeente vervolgens getracht alsnog het College te bewegen het Muziek Museum in ‘De Wildeman’ te behouden. Dat had in ieder geval tot gevolg, dat de gemeente weer met ons in gesprek ging. Gekeken werd naar eventuele alternatieve behuizing voor het Muziek Museum, maar die bleek niet in de gemeente aanwezig te zijn. Wel werd uiteindelijk opnieuw de bestaande bruikleenovereenkomst verlengd om het reeds geplande Geelvinck Fortepiano Festival ‘Early Piano’ in augustus doorgang te kunnen laten vinden. Na een indringend gesprek met de wethouder vastgoed, waarin bleek dat de gemeente enkele foute voorspiegelingen had gemaakt, kon de wethouder worden overtuigd dat het verhuizen van een museum als het onze minimaal twee maanden in beslag neemt. Op basis van het door ons ingediende verhuisplan, ontvingen wij ruim anderhalve maand later (tien dagen vooraf het museum het gebouw leeg zou moeten hebben opgeleverd) opnieuw verlenging van de bestaande bruikleenovereenkomst, nu tot 16 november 2019. Dit betekent, dat medio september de verhuizing in gang zou moeten worden gezet.

Wijnhuisfonds

Inmiddels hebben wij een bod tot koop van het voorhuis bij de gemeente neergelegd. Op het achterhuis rust namelijk een eerste recht tot koop door het Wijnhuisfonds. (Inmiddels is bekend dat het Wijnhuisfonds hiervan geen gebruik maakt). Eerder hebben wij overleg gehad met het Wijnhuisfonds, maar dat heeft helaas niet tot enig resultaat geleid: als het Wijnhuisfonds het gebouw geheel of gedeeltelijk koopt, zal het zijn eigen lijn trekken. Hierin blijkt het Muziek Museum niet te passen.

Wij zijn vooralsnog in gesprek met de gemeente en hopen nog een oplossing te vinden. Als daar in de tweede helft september 2019 geen zicht op komt, valt het doek voor het Muziek Museum Zutphen en sluit Museum Geelvinck deze vestiging. Vanaf begin oktober is de reeds geplande verhuizing voorzien en zal alsdan het Muziek Museum Zutphen niet meer toegankelijk zijn voor het publiek.

Petitie, Filmpje, OVT, Podium Witteman

Inmiddels is een Petitie de wereld rond gegaan en heeft in drie weken 3000 handtekeningen opgehaald, waaronder een aantal grote namen op muziekgebied. Met zoveel steunbetuigingen voelen wij ons gesterkt met volle kracht hiermee door te gaan! Op 8 juli bood Annelies Rhebergen, uit naam van het hele Geelvinckteam, de petitie aan Burgemeester Vermeulen aan. Inmiddels hebben wij ruim meer dan 4.000 uit de gehele wereld ontvangen! Belangrijke internationale gremia als CIMCIM en REMA steunen ons in onze strijd

Ook de media tonen belangstelling; zo heeft de redactie van VPRO / OVT Jurn Buisman uitgenodigd voor een live studiogesprek met Jos Palm en Paul van der Gaag op 2 juni j.l., 2de blok, 11.00-12.00 uur:
https://www.nporadio1.nl/ovt/uitzendingen/578255-2019-06-02

Ook op Radio 4 hebben diverse programma’s aandacht aan ons besteed, zoals Vrije Geluiden, Podium, Vier de Middag, Muziekfabriek enz.

Op 15 september besteedde Podium Witteman een uitgebreid item over ons museum, inclusief een filmpje

De Zutphense cineast Michel Agterberg heeft een aantal bezorgde burgers van Zutphen en Warnsveld naar hun mening gevraagd, zie youtube:

Youtube film door Michiel Agterberg, Zutphen, mei  2019

Voorgeschiedenis

In 2017 werd het Muziek Museum Zutphen, een nieuwe vestiging van Museum Geelvinck uit Amsterdam, feestelijk door de burgemeester en twee wethouders geopend. Later dat jaar werd een overeenkomst getekend met de gemeente om de continuïteit van het museum in het markante rijksmonument ‘De Wildeman’ aan de Zaadmarkt in het historische centrum van Zutphen te bewerkstelligen. Vervolgens werd in 2018 met steun van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een Haalbaarheidsonderzoek naar de staat van het gebouw en de verschillende scenario’s voor restauratie uitgevoerd door het Gelders Genootschap. Daaruit kwam naar voren, dat de gemeente – ondanks haar onderhoudsplicht conform de afspraken met de stichting waarvan zij het gebouw voor een symbolisch bedrag had verkregen – in ruim meer dan een decennium het gebouw had laten verslonzen. Het restauratiescenario, dat het Muziek Museum voor ogen heeft, is de goedkoopste oplossing en vanuit het oogpunt van erfgoedbehoud het minst ingrijpend. Ook blijft het rijksmonument met de vroeg 17e-eeuwse schuilkapel dan toegankelijk voor het publiek. Desondanks wil de gemeente het gebouw nu te gelde maken. Tenzij het Muziek Museum bereid is op te draaien voor het achterstallig onderhoud, waaraan het part nog deel heeft gehad, zal het zijn biezen moeten pakken.

Zeer korte termijn

De organisatie van het museum werd volledig verrast door de omslag in de houding van het College van Burgemeester en Wethouders. Zelfs enkele reeds door het Muziek Museum georganiseerde activiteiten, zoals het jaarlijkse internationale Geelvinck Fortepiano Festival van 8 tot en met 22 augustus (ruim 30 concerten), dreigden op losse schroeven te staan. Inmiddels heeft Museum alle geplande concerten voor de komende seizoenen (tweede helft 2019 en eerste helft 2020) moeten cancelen. Dat geldt ook voor groepsbezoeken. Alle lopende initiatieven voor deze periode, zoals tentoonstellingen, masterclasses en projecten met het middelbaar onderwijs en het vakonderwijs zijn noodgedwongen op de plank gelegd. De gesprekken met touroperators zijn voorlopig gestaakt en reeds lopende pilots zijn afgebroken. De huidige situatie is fnuikend voor de financiële situatie van het museum. Bij een doorstart is zeker anderhalf jaar vertraging in de opbouw van het museum opgelopen.

Met sluiting van het Muziek Museum verdwijnt veel meer

Het Muziek Museum in Zutphen herbergt ruim 120 historische piano’s en gerelateerde muziekinstrumenten, waarvan ongeveer een derde voor het publiek zichtbaar is opgesteld. Het maakt deel uit van de – door Museum Geelvinck beheerde – meest omvangrijke Nederlandse collectie historische piano’s uit de late 18e en 19e eeuw. Hieronder valt onder meer de internationaal bekende Sweelinck Collectie, waarvan de in Nederland gebouwde piano’s door de Raad voor Cultuur tot het onmisbaar en onvervangbaar Nederlands cultuurgoed worden gerekend. Instrumenten uit de collectie worden ingezet voor de professionele opleiding voor fortepiano en tevens voor de ambachtelijke opleiding pianotechniek. Er is een leerwerkplek pianotechniek gecreëerd. Bovendien vormen deze instrumenten met hun authentieke geluid een bron van inspiratie voor componisten van eigentijdse muziek. De collectie dreigt nu letterlijk op straat te komen te staan. Geld voor een nieuwe locatie is niet voor handen. Museum Geelvinck staat open voor ideeën en roept op mee te denken over een haalbare oplossing.

Teken de petitie

Vrijwilligers en sympathisanten van het Muziek Museum zijn een petitie begonnen om het Muziek Museum te behouden.
Teken op Petities.nl: Huis De Wildeman moet Muziek Museum blijven!

Na ondertekening ontvangt u een e-mail van petities.nl met een bevestigingslink. Klik die aan om uw ondertekening te bevestigen svp.

Voor meer informatie, neem contact met ons op: info@geelvinck.nl

Hartelijk dank!
het Geelvinckteam

Overzicht